Dannys Steakhouse

Sushi (2 pieces) or Sashimi (3 pieces)